V případě zájmu o konkrétní cenovou nabídku se slevou a včetně přepravy se na nás neváhejte obrátit na tel. čísle 728 563 365, zadáním dotazu k produkty, či vyplněním kontaktního formuláře.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti FIBRATEX s.r.o.

se sídlem náměstí Boženy Němcové 11/14, Újezdeček 415 01 

identifikační číslo: 06477607

zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka: C40358 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti FIBRATEX s.r.o., IČ: 06477607, s místem působnosti náměstí Boženy Němcové 11/14, Újezdeček 415 01 (dále jen "prodávající") platí pro veškeré dodávky zboží prodávajícího všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kupující") a jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě zboží nabízeného prodávajícím nebo jiná plnění poskytovaná prodávajícím.
 2. Veškeré dodávky zboží dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se řídí právem České republiky. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením Zákona sjednávají, že právní vztahy při dodávkách zboží podle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se budou řídit ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (Zákon o obchodních korporacích).

Nabídka, kupní smlouva

 1. Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky kupujícího.
 2. K ústní (i telefonické) objednávce kupujícího zašle prodávající formou e-mailu objednávky, se kterým je následně písemně vyjádřen souhlas kupujícího.
 3. Kupní cena za zboží se určí dle rámcové kupní smlouvy (pokud je uzavřena) z ceníku platného v den objednání, pokud prodávající v cenové nabídce nebo dalším písemném potvrzení nestanoví výslovně jinou cenu. Cena se rozumí bez daně z přidané hodnoty.
 4. Není-li sjednáno jinak, přepravné za dodání zboží ze skladu prodávajícího není zahrnuto v ceně.

Platební podmínky

 1. Na základě objednávky kupujícího vystaví prodávající proforma fakturu, kterou obratem zašle kupujícímu. Proforma faktura zároveň slouží jako potvrzení objednávky. Obsah objednávky je pak závazný. Prodávající předá zboží kupujícímu dle dohodnutých dodacích podmínek po uhrazení kupní ceny kupujícím.
 2. V ojedinělých případech, kdy celková částka dodávky nepřevyšuje včetně DPH 15.000,- Kč, může prodávající, po dohodě s kupujícím, dodat zboží na dobírku. V případě dodávky na dobírku je daňový doklad vystaven v den dodání zboží.
 3. Pokud neodešle kupující do 7 kalendářních dnů písemný nesouhlas s obsahem daňového dokladu a odůvodnění zpět prodávajícímu, platí tento daňový doklad za uznaný.

Dodávky, prodlení a nemožnost

 1. Obecným místem dodání zboží, pokud není stranami ujednáno jinak, jsou sklady prodávajícího, tj. místo určené prodávajícím při uzavírání kupní smlouvy, kde zboží připravené k odběru bude na náklady prodávajícího naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Kupující je povinen na tomto místě převzít zboží do 14 kalendářních dnů od vyzvání k odběru. Pokud tak neučiní je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat skladné ve výši 100,- Kč/m2 skladové plochy za každý započatý den. 2. Prodávající kupujícímu písemně potvrdí termín dodání zboží. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je také splněn jeho předáním dopravci k přepravě do místa dodání, a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupujícím. Dopravce zajišťující přepravu zboží může být určen kupujícím nebo zajištěn prodávajícím.
 2. Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Neurčí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebírající zboží v místě dodání, je osobou oprávněnou. Pokud dojde ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn, účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
 3. Pokud v daný den je znemožněno předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu požadované zvýšené náklady dopravce.
 4. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).

Reklamace a záruka

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady, je kupující povinen zaznamenat spolu s řidičem, který dodávku doručil, do přepravních dokladů provázejících dodávku zboží při předání zboží a zjištěnou neshodu písemně nejpozději následující den od uskutečnění dodávky zboží oznámit prodávajícímu. Skryté vady je kupující povinen oznámit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy mohla být skrytá vada zjištěna, nejpozději však 6 měsíců od převzetí dodávky. Taková reklamace je pak postoupena výrobci, prodávající za skryté vady neodpovídá. Uplatňování nároků z vad je vyloučeno i během výše uvedených lhůt, bylo-li zboží již zpracováno nebo zabudováno. Výskyt vad musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad. Nezbytným dokladem, bez něhož nelze reklamaci uznat, je list s výrobními údaji přikládaný k dodávce výrobcem.
 2. V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá výrobce a následně prodávající náhradní zboží nebo provede opravu vad. V případě nemožnosti, zmaření dodávky náhradního zboží nebo opravy vad, má kupující právo požadovat snížení kupní ceny, případně od příslušné smlouvy o dodávce zboží odstoupit.
 3. Nárok na náhradu škody z důvodu vad (nebo v souvislosti s nimi) anebo v důsledku chybění přislíbené vlastnosti zboží je omezen v souladu s ustanoveními v Zákonu č. 90/2012 Sb. I na tyto případy se uplatní bod VI. těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.
 4. Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením, zabudováním do konstrukce či skladováním zboží po jeho převzetí kupujícím.
 5. Předložené vzorky a informace slouží jen k přibližnému popisu jakosti a provedení zboží.

Omezení a vyloučení odpovědnosti za škodu

 1. Všechny výrobky jsou určeny pro prodej a použití v České republice. Prodávající ani výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost za soulad s pravidly nebo normami vztahujícími se k prodeji nebo použití výrobku mimo území ČR. Okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího za porušení závazkového vztahu jsou uvedeny v Obchodním zákoníku.
 2. Prodávající a kupující se dohodli, že v případě vzniku takových okolností je prodávající oprávněn od kupních smluv uzavřených s kupujícím zcela nebo zčásti odstoupit.

 

Uživatelský účet

 1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, poptávkovým formulářem, či emailem) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • 8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.            Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Více informací týkajících se ochrany osobních údajů naleznete v podmínkách ochrany osobních údajů (GDPR).

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1. 10. 2021